Prabhakara Jimmy Quek

 

Image

White Sand Beach   2016  15 x 11 cm   P58

 

Image