Prabhakara Jimmy Quek

 

Image

Blue Shape I   2016  Acrylic on paper   9 x 7.5 cm   P183

 

Others

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

 

Image